Việt Nam qua Ca Dao Tục Ngữ

Bài Minh Họa – Việt Nam qua Ca Dao Tục Ngữ (Lớp 6)

Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Phá Tam Giang ngày nay đã cạn,
Truông Nhà Hồ, Nội tán cấm nghiêm

[Xin xem tiếp Viet Nam qua Ca Dao]

Comments are closed.