Đừng trông đợi tình yêu như một sự đáp trả

Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back! 

Don't expect love in return;  

Just wait for it to grow in their heart,

But if it doesn't, be content it grew in yours. 

Trao ai hết tình yêu thương của bạn không có nghĩa rằng chắc chắn họ cũng sẽ thương yêu bạn!

Đừng trông đợi tình yêu như một sự đáp trả;

Hãy chỉ đợi cho nó lớn lên trong tim họ,

Nhưng nếu không được như vậy, thì hãy vui vì nó đã lớn lên trong tim bạn.

Comments are closed.