Ta thường chẳng biết mình có gì

It's true that we don't know 

What we've got until it's gone,

But it's also true that we don't know  

What we've been missing until it arrives.

Ta thường chẳng biết mình có gì cho đến khi đánh mất chúng,

và cũng chẳng biết mình thiếu gì cho đến khi chúng đến.

Comments are closed.