Khi bạn chào đời

When you were born, you were crying  

And everyone around you was smiling. 

Live your life so that when you die, 

You're the one who is smiling

And everyone around you is crying.

Khi bạn chào đời, bạn khóc và mọi người xung quanh nhìn bạn mỉm cười.

Hãy sống cuộc đời mình thế nào để khi chết,

Mọi người xung quanh than khóc, và bạn mỉm cười.

Comments are closed.