LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2- NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP SÁU

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2-NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP SÁU

1- Anny Đỗ ( Xuất Sắc )

2- Katelyn Nhuyễn ( Giỏi )

3- Đạt Nguyễn ( Khá )

4- Benjemin Ninh ( Khuyến Khích )

Comments are closed.