LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2-NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP NĂM

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2-NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP NĂM

1- Kyle Nguyễn ( Xuất Sắc )

2- Sofie Phạm ( Tiến Bộ )

3- Vicky Lê ( Tiến Bộ )

Comments are closed.