LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2-NIÊN KHÓA 2107-2018/ LỚP BỐN

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2-NIÊN KHÓA 2107-2018/ LỚP BỐN

1-Michael Nguyễn ( Giỏi )

2- Elija Dương ( Giỏi )

3- Ethan Hà ( Khá )

4- Richard Hoàng ( Tiến bộ )

Comments are closed.