LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2- NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP BA

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2- NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP BA

1-Victoria Trương ( Xuất Sắc )

2- Long Bùi ( Giỏi )

3- Grace Trịnh ( Khá )

4- Wilson Hoàng ( Tiến Bộ )

Comments are closed.