LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2- NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP HAI

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2- NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP HAI

1- Catarina Trần ( Xuất Sắc )

2-Annette Trần ( Giỏi ) 3- Allison Trương ( Giỏi )  4- Angie Trần ( Giỏi) 5- Aaron Trần (Giỏi)

6- Kenneth Nguyễn ( Khá ) 7- Andy Nguyễn ( Khá )  8- Linda trương ( Khá )

9- Tjay Nguyễn ( Tiến Bộ )

Comments are closed.