LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2-NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP MỘT

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2-NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP MỘT

1- Nguyễn Hà Laden ( Giỏi )

2- Huỳnh T. Misha ( Khá & Tiến Bộ )

3- Phùng Quốc Anh ( Khá & Tiến Bộ )

4- Lê Kayleen ( Khá & Tiến Bộ )

Comments are closed.