LỄ PHÁT THƯỞNG THÁNG 1 & 2 -2018

LỄ PHÁT THƯỞNG THÁNG 1 & 2 -2018

DANH SÁCH HỌC SINH LÃNH THƯỞNG

Lớp Vỡ Lòng: Kaylyn Đông Nguyễn (Xuất Sắc), Arielle Phạm (Giỏi), Elise V. Fong (Khá)

Lớp Mẫu Giáo: Jenny Vi Hoàng (Tiến Bộ), Christopher Goda (Tiến Bộ)

Lớp Một: Phạm Hoài An Kaelee (Xuất Sắc), Phùng Quốc Anh (Khá), Lê Kayleen (Khá), Nguyễn Ryan(Khá)

Lớp Hai : Kennet Nguyễn (Xuất Sắc), Linda Trương (Giỏi)

Lớp Ba: Katherine Nguyễn (Giỏi), Tiffanie ThyDan Tôn Nữ (Giỏi), Victoria Trương (Giỏi),Christine Phạm (Tiến Bộ)

Lớp Bốn: Michael Nguyễn (Xuất Sắc), Elijah MInh Dương(Giỏi), Ethan Ha (Khá), Vincent Nguyễn(Tiến Bộ).

Lớp Năm: Huy Trịnh (Xuất Sắc), Vicky Lê (Tiến Bộ), Karen Lê (Tiến Bộ)

Lớp Sáu: Aron Phạm (Tiến Bộ), Andy Võ Nguyễn (Tiến Bộ)

Lớp Bảy: Duy Nguyễn (Giỏi)

 

 

Comments are closed.