LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 1 – NIÊN KHÓA 2017-2018/LOP 6&7

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 1 – NIÊN KHÓA 2017-2018

LỚP SÁU

Danh Sách Học sinh Nhận Giải Thưởng:

Đạt Nguyễn (Xuất Sắc), Hannah Trương Đặng (Giỏi), Justin Dương (Khá),

LOP BẢY ( Tuấn Phan/ Xuất Sắc)

Comments are closed.