LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 1 – NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP NĂM

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 1 – NIÊN KHÓA 2017-2018

LỚP NĂM

Danh Sách Học Sinh Nhận Giải Thưởng:

Jonathan Nguyễn (Xuất Sắc), Tiffany Đoàn (Xuất Sắc)

Comments are closed.