LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 1- NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP BA

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 1- NIÊN KHÓA 2017-2018

LỚP BA

Danh Sách Học Sinh Nhận Giải Thưởng:

Katherine Hà Nguyễn (Xuất Sắc), Tifanie ThyDan Tôn Nữ (Giỏi),

Long Bùi (Giỏi), Victoria Trương (Giỏi), Christina Bảo Khánh (Khá),

Don Nguyễn (Khá), Grace Trịnh (Khá).

Comments are closed.